PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z KILKOMA ZASADAMI PANUJĄCYMI W NASZYM OBIEKCIE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu Obiektów

Letniskowych Gospodarstwie Agroturystycznym AGROSOMINY . Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego

Regulaminu. W momencie dokonania rezerwacji umowę najmu uważa się za zawartą. W momencie

dokonania rezerwacji, (wpłacenia 40% zaliczki) umowę najmu uważa się za zawartą.

przelewem z góry, przy zamówieniu.

2. Uzgodnioną rezerwację wstępną (telefonicznie lub mailowo) należy potwierdzić wpłacając na konto:                                                            

Danuta Górska

Sominy12

77-143 Studzienice

Numer rachunku:    12 1020 4708 0000 7602 0020 8801

kwotę zadatku, o której mowa w pkt 1 w dniu zgłoszenia pobytu telefonicznie. Brak wpłaty w powyższym terminie spowoduje anulowanie rezerwacji wstępnej.

3. Dokonując rezerwacji Wynajmujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

4. Wpłata zadatku przez Wynajmującego oznacza, że akceptuje on przedmiotowy regulamin najmu.

5. Pozostałą kwotę za pobyt Wynajmujący wpłaca gotówką w dniu przyjazdu przy pobieraniu kluczy.

6. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości od 100 do 300 PLN, która jest zwracana w dniu wyjazdu po sprawdzeniu Obiektu Letniskowego wynajmowanego przez Wynajmującego.

7. W przypadku całkowitej rezygnacji Wynajmującego z pobytu, z przyczyn niezależnych od Agroturystyki, zadatek oraz zapłata za pobyt weekendowy nie podlega zwrotowi. Zmiana terminu rezerwacji przez Wynajmującego tylko po uzgodnieniu z Obiektem, przy uwzględnieniu wolnych miejsc.

8. Doba rozpoczyna się o godzinie 15:00, a kończy o godzinie 12:00.

9. Wynajmujący zobowiązany jest do poinformowania Właściciela lub osoby odpowiedzialnej za

przekazanie kluczy najpóźniej jeden dzień przed przyjazdem, jeżeli godzina przyjazdu jest inna niż w

punkcie nr 7 (godz. 15:00).

10. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę, Wynajmujący zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie Właściciela lub osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy.

11. Wynajmujący zobowiązany jest w dniu przyjazdu do uregulowania całej należności za pobyt nawet, jeśli z przyczyn niezależnych od Właściciela, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub  skróceniu (powody osobiste, trudności komunikacyjne, strajki, itp.).

12. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Wynajmującego, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.

13. Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w Obiekcie Letniskowym w obecności Właściciela lub osoby upoważnionej.

14. Wynajmujący nie może użyczać albo oddawać Obiektu Letniskowego w podnajem innym osobom. W przypadku przekroczenia deklarowanej w karcie zgłoszeniowej liczby osób korzystających z Obiektu Letniskowego (bez zgody i wiedzy właściciela lub osoby upoważnionej), Właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.

15. Cena usług świadczonych przez Właściciela Domków Letniskowych nie obejmuje ubezpieczenia. Z usług korzystają Wynajmujący na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie mienia (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), również za kradzież bagaży w czasie całego pobytu, Gospodarstwo Agroturystyczne AGROSOMINY nie ponosi odpowiedzialności.

16. Wynajmujący po przyjeździe, ale przed wprowadzeniem się zobowiązany jest odebrać Obiekt

Letniskowy, tzn. sprawdzić stan mebli, okien i pozostałych urządzeń znajdujących się w Obiekcie

Letniskowym jak również stan sanitarno - higieniczny. Pozytywny odbiór Wynajmujący potwierdza

własnoręcznym podpisem pod regulaminem.

17. Uwagi co do uszkodzeń, zniszczeń należy zgłaszać natychmiast do Właściciela.

18. Brak uwag ze strony Wynajmującego co do takich uszkodzeń w ciągu 4 godzin po otrzymaniu kluczy oznacza, że Wynajmujący nie ma zastrzeżeń co do całego Domku Letniskowego, a wszystkie urządzenia i meble znajdują się w ilości zgodnej z zestawieniem wyposażenia i w dobrym stanie.

19. Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe w Domku Letniskowym w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcia usterek wykonane zostały na jego koszt.

20. W Obiekcie  Letniskowym obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

21. Parkowanie samochodów jest możliwe tylko w wyznaczonym specjalnie do tego celu miejscu lub innym wskazanym przez Właściciela.

22. W przypadku, gdy Wynajmujący w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie

przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Wynajmującemu pobytu w Obiekcie i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.

23. Przebywający na terenie ośrodka winien przestrzegać przepisów BHP oraz przeciwpożarowych, a w szczególności zabrania się:

 używać przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową nie będących

wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek

elektrycznych, grzejników, palników gazowych,

 wnoszenia do Domku Letniskowego łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz

materiałów o nieprzyjemnym zapachu,

 rozpalania ogniska oraz używania otwartego ognia poza miejscem do tego przeznaczonym,

 używania sprzętu grającego podczas ciszy nocnej,

24. Wynajmujący nie ma prawa bez wcześniejszej pisemnej zgody Właściciela obiektu dokonywać

jakichkolwiek napraw lub czynić jakichkolwiek nakładów lub zmian w Domku Letniskowym. O

konieczności dokonania napraw lub nakładów Wynajmujący zobowiązany jest niezwłocznie

poinformować Właściciela obiektu.

25. Wynajmujący zobowiązany jest do utrzymywania porządku w Domku Letniskowym, a także do zwrotu Domku w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych sprzętów kuchennych przed wyjazdem. Nie dostosowanie się do powyższego zobowiązania skutkuje zapłatą rekompensaty w postaci pozostawionej kaucji tytułem końcowego sprzątania Domku Letniskowego.

26. Umowa zawarta pomiędzy Właścicielem Domku a Wynajmującym nie obejmuje dojazdu, wyżywienia oraz organizacji czasu pobytu.

27. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu.

28. Akceptujemy pobyt zwierząt na terenie Ośrodka pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu podczas rezerwacji oraz, że nie będą zagrażały i przeszkadzały osobom mieszkającym w pobliżu.

Wszelkie szkody spowodowane przez zwierzęta ponosi ich właściciel, tj. Wynajmujący.

30. Ośrodek nie odpowiada na wiadomości SMS, a wszelkie zawarte w nich informacje będą ignorowane.

31. Prawem właściwym dla niniejszego regulaminu będzie prawo polskie. Ewentualne spory pomiędzy Właścicielem a Wynajmującym rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela

                                                       Życzymy Miłego Pobytu

 .